Re-integratie trajecten

Een re-integratietraject kan op verschillende manieren tot stand komen. Namelijk via:

  • Individuele re-integratieovereenkomst met het UWV
  • Re-integratieovereenkomst met een gemeente voor personen in de WWB
  • Re-integratietraject via een werkgever
  • Re-integratietraject in het kader van letselschade.

CIVA B.V. kan in alle situaties een rol spelen.
CIVA B.V. kent een procesmatige benadering, waarbij altijd gekeken wordt naar de behoefte van de klant. Tijdens de periodieke gesprekken wordt met de klant samen gekeken hoe invulling gegeven gaat worden aan de re-integratie.
CIVA B.V. streeft naar een laagdrempelig kantoorconcept zodat klanten zich thuis voelen en ook contact zoeken als er iets nieuws te vertellen is of als er problemen opgelost moeten
worden.

Uitgangspunt is een klantgericht probleembenadering.
De methodiek die gehanteerd wordt is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Er wordt beoordeeld wat de behoeften van de cliënt zijn en hoe de omgevingsfactoren
(arbeidscondities en wet & regelgeving) geoptimaliseerd kunnen worden
om de kansen op re-integratie te vergroten. De cliënt staat centraal
waarbij de nadruk ligt op facilitatie van de arbeidsmarkt behoeften, zelfmanagement en het ontwikkelen van de eigen vaardigheden.

De methodiek wordt vanuit een arbeidsdeskundige invalshoek uitgevoerd waarbij een breed netwerk aanwezig is onder de lokale- en regionale ondernemers die bijdragen tot een sterk vergrote kans tot het sneller en duurzaam bereiken van het doel re-integratie.

Trajectduur: afhankelijk van aanvraag
Tarief: n.o.t.k.

De volgende soorten re-integratie trajecten zijn mogelijk:
Individuele re-integratieovereenkomst via het UWV

Als u een uitkering ontvangt van het UWV en u wil weer aan het werk, bestaat de mogelijkheid
om zelf een plan op te stellen hoe u denkt dit
zo snel mogelijk te realiseren.
Deze mogelijkheid is de individuele re-integratieovereenkomst.
U neemt dan uw re-integratie in eigen hand en zoekt een re-integratiebedrijf dat
aansluit bij uw wensen en te realiseren doelen.
CIVA BV is een re-integratiebedrijf dat door middel van een zeer persoonlijke aanpak
tracht om u te begeleiden naar werk op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn maatwerk,
persoonlijke ondersteuning en coaching de uitgangspunten.

Individuele re-integratieovereenkomst via gemeenten

De Wet Werk en Bijstand heeft tot doel om mensen snel aan het werk te helpen.
Gemeenten hebben om dat doel te bereiken ruime beleidsvrijheden
en budgetten om mensen te begeleiden
naar werk.
Gemeenten kunnen zelf bepalen welk middel zij inzetten om mensen aan de slag te helpen.
Enkele gemeenten geven de mogelijkheid aan hun burgers
om te kiezen voor een individuele re-integratieovereenkomst.
CIVA BV biedt aan burgers die een WWB-uitkering ontvangen de mogelijkheid om een individueel traject
te volgen in het kader van hun re-integratie.
Ook hierbij zijn de uitgangspunten persoonlijke ondersteuning en maatwerk. Met de gemeente zal contact onderhouden worden om het verloop van de
re-integratie te bespreken.

Re-integratietraject via de werkgever

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht gedurende 2 jaar
zieke werknemers te begeleiden terug naar de arbeidsmarkt. Dit kan inhouden dat de werkgever passende werkzaamheden zoekt voor de werknemer binnen zijn eigen bedrijf.
In dat geval spreekt men van spoor 1.
Als er geen passende functies binnen het bedrijf voorhanden zijn, is de werkgever verplicht de werknemer
te begeleiden naar passend werk elders
op de arbeidsmarkt. In dat geval spreekt men van spoor 2.
CIVA BV kan namens de werkgever een rol spelen bij zowel spoor 1 als
spoor 2. In het kader van spoor 1 kan CIVA BV arbeidsdeskundige onderzoeken uitvoeren om te bekijken of er binnen het bedrijf passende functies voor de werknemer aanwezig zijn.
In het kader van spoor 2 kan CIVA BV in overleg met werknemer en werkgever een trajectplan opstellen
waarin de te verrichten re-integratieactiviteiten worden vastgelegd om de werknemer zo
spoedig mogelijk in passende arbeid te re-integreren.

Re-integratietraject in het kader van letstelschade

In letselschadezaken kan het zinvol zijn een re-integratietraject te starten. Zo kan de situatie zich voordoen dat u door letselschade niet meer geschikt bent om het eigen beroep
uit te oefenen. Er dient dan gezocht te worden naar andere passende werkzaamheden, misschien elders op de arbeidsmarkt. Door middel van een re-integratietraject kan gezocht worden naar de mogelijkheden. Om zo een traject te kunnen starten is het noodzakelijk om hierover overleg te plegen
met de verzekeringsmaatschappij. CIVA BV kan hier ook een rol in spelen.