Klachten regelement

CIVA B.V. verricht arbeidsdeskundige-, juridische en re-integratie werkzaamheden en biedt tevens opleidingen/cursussen aan.

CIVA B.V. probeert de werkzaamheden in het kader van de opdrachtverlening zo goed mogelijk te verrichten. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Het maken van fouten is soms onvermijdelijk. Ook kan de manier van dienstverlening ontevredenheid opwekken.
CIVA B.V. wil hiervan leren en klachtmeldingen spelen een belangrijke rol om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij hopen dan ook dat u het laat weten als u niet tevreden bent, zodat wij hiervoor een oplossing kunnen zoeken.

Een klacht gaat meestal over een gedraging of uitlating van ons of van onze medewerkers bij het uitvoeren van een opgedragen taak.
CIVA B.V. zal een klacht zorgvuldig afhandelen en u daarover zo snel mogelijk informeren.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Iedere direct belanghebbende kan een klacht indienen. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke klachten dienen te worden gericht aan:
CIVA B.V.
Afdeling klachtenbehandeling
Postbus 53
6440 AB Brunssum

Indien u uw klacht mondeling wilt melden kunt u bellen met het telefoonnummer:
045-5641039.

Zodra CIVA B.V. uw klacht heeft ontvangen, wordt uw klacht in behandeling genomen. Meldt u uw klacht telefonisch, dan kan een medewerker direct met u bespreken hoe uw klacht opgelost kan of zal gaan worden.

Indien uw klacht niet meteen kan worden opgelost of u heeft een schriftelijke klacht ingediend, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee weken een bevestigingsbrief waarin staat beschreven hoe en binnen welke termijn uw klacht behandeld zal worden.
De behandeling van de klacht zal gebeuren door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
Indien u prijs stelt op een mondelinge toelichting van uw klacht, zult u hiervoor in de gelegenheid worden gesteld.
Uw klacht zal in ieder geval binnen vier weken worden afgehandeld. De bevindingen van de behandeling van de klacht en van eventueel genomen maatregelen zullen u schriftelijk worden meegedeeld.
Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

Een klacht die betrekking heeft op een gedraging of uitlating van meer dan 6 maanden geleden wordt niet in behandeling genomen.

Komen we er samen niet uit?
Bij CIVA B.V. werken onder meer arbeidsdeskundigen die ingeschreven zijn in een register. Registerarbeidsdeskundigen moeten zich houden aan de door het register vastgestelde gedragsregels.
Klachten over gedragingen van registerarbeidsdeskundigen kunnen worden ingediend bij:
Raad van Toezicht SRA
T.a.v. secretariaat SRA
Postbus 335
3430 AH Nieuwegein
Tevens werken bij CIVA B.V. fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het CKR.
Hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie bij een klacht m.b.t. fysiotherapie deze kunt indienen kunt u contact opnemen met:
Zorgbelang Nederland: telefoon 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut) www.zorgbelang-nederland.nl

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor CIVA B.V. alsmede voor degene die de klacht heeft ingediend bindend. Eventuele consequenties worden door CIVA B.V. snel afgehandeld.

Cliënt wordt tijdens de intakefase op de hoogte gesteld van het klachtenreglement. Het klachtenreglement ligt ter inzage ten kantore van CIVA BV. Op verzoek wordt cliënt een kopie van het klachtenreglement verstrekt.

Een eventuele klacht wordt geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

Dit klachtenreglement treedt in werking op 1 augustus 2016.

A.J.G. Pierik,
Directeur CIVA B.V.